Algemene Voorwaarden FITBURNER

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door EWALU LANI LTD. (ondernemingsnummer: 648196): 84 NORTHUMBERLAND ROAD, DUBLIN, 4 D04 PY94 (Ierland).

Artikel 2: Toepasselijkheid

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen EWALU LANI LTD. en de consument en op elk product aangeboden door EWALU LANI LTD. Deze tekst van algemene voorwaarden wordt ter beschikking gesteld van de klant omdat er een overeenkomst wordt afgesloten. Enkel bij een schriftelijke overeenkomst van de partijen kan er van de algemene voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 3: De prijs

De gebruikte munteenheid voor alle vermelde prijzen is EURO en deze prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere taksen en belastingen die de klant verplicht is te dragen. Op het moment dat er extra leverings-, administratieve- of reservatie kosten worden aangerekend zal dit op voorhand worden vermeld. De weergegeven prijzen slaan uitsluitend op de producten zoals woordelijk omschreven. De afbeeldingen die daarbij horen zijn volledig decoratief bedoeld en zouden mogelijk elementen kunnen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 4: Het aanbod

Wanneer er een geldigheidsduur staat op een aanbod of onder voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld. De aangeboden producten, de digitale inhoud en/of diensten worden volledig en nauwkeurig omschreven. Een goede beoordeling van het aanbod door de consument wordt mogelijk gemaakt door de gedetailleerde beschrijving. Wanneer het bedrijf gebruik maakt van foto’s, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten, digitale inhoud en/of diensten die worden aangeboden. Kennelijke vergissingen of fouten binnen het aanbod binden het bedrijf niet. Elk aanbod bevat duidelijke en volledige informatie. Het is voor de consument duidelijk wat de rechten en plichten zijn en deze zijn aan de aanvaarding van het aanbod verbonden.

Artikel 5: Betaling en Online aankopen

Bij de verkoop van het aanbod mag de consument volgens de algemene voorwaarden nooit worden verplicht tot een vooruitbetaling van meer dan 50 %. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de verplichting om incorrectheden in de verstrekte betaalgegevens zonder enige vertraging aan het bedrijf te melden. De klant kan de producten in het aanbod selecteren die wensen gekocht te worden. Hierna kan worden overgegaan tot de afrekening door de betaling van de producten en tot sluiten van het contract te komen. De betaalwijzen waar de consument uit kan kiezen zijn: iDeal, Kredietkaart, PayPal en Bancontact. Het bedrijf is toegestaan om een bestelling te weigeren als gevolg van een ernstige tekortkoming van de consument met betrekking tot de bestelling waarbij deze consument betrokken is.

Artikel 6: De overeenkomst

Aanbiedingen en offertes door het bedrijf, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij een termijn voor aanvaarding is opgenomen in het aanbod. De overeenkomst tussen het bedrijf en de consument komt tot stand door schriftelijke (orderbevestiging) van het bedrijf of door een feitelijke uitvoering door het bedrijf. Aanduidingen in offertes, aanbiedingen of overeenkomsten en de behorende bijlagen zoals afbeeldingen, maten, rendementen, tekeningen, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventuele verkregen proefexemplaren zijn slecht een indicatie. Geringe afwijkingen zijn dus bijgevolg niet voor risico en rekening van het bedrijf. Mogelijke vergissingen of verschrijvingen in een aanbieding van het bedrijf ontheffen haar van de eventuele verplichtingen en/of nakomingsplicht tot schadevergoeding die daaruit zou voortvloeien, dit ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Het bedrijf zal de in ontvangstname, de uitvoering van de bestelling van de producten en de verlening van diensten met grote zorgvuldigheid in acht nemen. Artikelen besteld via de webwinkel van het bedrijf worden geleverd in Nederland en België. De levering gebeurt door (leveringsmethoden, -duur en eventuele kosten die hiervoor worden vermeld). De goederen worden aan het doorgeven afleveradres van de consument geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald. De klant is verplicht om elke kwalitatieve tekortkoming en/of zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering onmiddellijk te melden aan EWALU LANI LTD. Het risico van beschadiging of verlies gaat over van het bedrijf op de klant op het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die geen vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Wanneer de keuze van vervoerder niet bij EWALU LANI LTD. lag, gaat het risico over van het bedrijf op de klant bij levering aan, de door de klant aangestelde, vervoerder.

Artikel 8: Gebruik van cookies

Op de schijf van uw computer kunnen ‘cookies’ worden geplaatst bij een bezoek op de website. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website op uw mobiel apparaat of in de browser van uw computer geplaatst kan worden wanneer u een website raadpleegt. Een cookie kan slechts een machine identificeren en kan niet worden gebruikt om personen te identificeren. Het is mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat cookies niet zullen worden geaccepteerd en dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Ook kan u aangeven dat de cookies nadien van uw harde schijf kunnen worden verwijderd. Dit doet u door de instellingen van uw browser te openen via de help-functie. Wel moet u er rekening mee houden dat verschillende grafische elementen niet correct zouden kunnen verschijnen en/of dat bepaalde applicaties niet meer zullen functioneren. U gaat automatisch akkoord met het gebruik van cookies wanneer u gebruik maakt van onze website.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Fitburner is altijd bereikbaar via het contactformulier op https://www.Fitburner.com.

Artikel 10: Klachtenregeling

De klant dient in geval van eventuele klachten deze kenbaar te maken via het contactformulier op https://www.Fitburner.com. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel mogelijk na het constateren van de gebreken, duidelijk en volledig omschreven worden doorgegeven aan het bedrijf. De termijn voor het beantwoorden van een ingediende klacht is: 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Wanneer de aard van de klacht van die mate is dat het antwoord niet kan worden gegeven binnen de vooropgestelde termijn, dient het bedrijf binnen de 14 dagen de consument van een antwoord te voorzien met daarin een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer er een uitgebreid antwoord kan verwacht worden. De klant dient het bedrijf in elk geval 4 weken tijd te geven om de klacht in onderling beraad op te lossen. Er ontstaat een geschil wanneer deze termijn wordt overschreden en dat geschil is vatbaar voor de geschillenregeling.

Artikel 11: Herroepingsrecht

Binnen 14 kalenderdagen heeft de consument het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 14 kalenderdagen na dag van sluiting van de overeenkomst vervalt dit herroepingstermijn. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht is de klant verplicht om via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per fax, schriftelijk per post of per email) EWALU LANI LTD. op de hoogte te stellen van zijn beslissing van herroeping van de overeenkomst. De consument kan gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar deze is hiertoe niet verplicht. Dit modelformulier of een andere duidelijke verklaring kan worden opgestuurd naar Fitburner via onze website https://www.Fitburner.com. Op het moment dat de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zullen wij deze zo snel mogelijk m.b.v. een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging sturen van zijn herroeping. In het kader van naleving van zijn herroepingsrecht moet de consument zijn mededeling van herroepingsrecht verzenden voor de vooropgestelde termijn verstreken is en moeten binnen dezelfde termijn de goederen die onderwerp van de herroeping zijn, op een onaangetaste en volledige wijze worden teruggezonden. De terugbetaling door EWALU LANI LTD. zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument zijn bestelling heeft uitgevoerd en deze zal het bedrag van de producten, verminderd met eventuele terugzendkosten, terugbetalen.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover EWALU LANI LTD. beschikt. In het geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege is de klant zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. De consument van rechtswege is deze een schadeloosstelling van 10 % verschuldigd op het betrokken bedrag, zonder aanmaning en met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt EWALU LANI LTD. zich het recht niet (volledig) betaalde producten terug te vorderen van de consument.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Het zal op geen enkele wijze de wettigheid, toepasbaarheid en geldigheid van de andere bepalingen aantasten wanneer deze algemene voorwaarden onwettig, ongeldig of nietig verklaard worden.

Artikel 14: Bewijs

De consument accepteert dat back-ups en elektronische communicaties als middel van bewijs kunnen dienen.

Artikel 15: Geschillen

Met betrekking tot de algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen EWALU LANI LTD. en de klant, is enkel het Nederlandse recht van toepassing voor Nederlandse klanten. Op de Belgische klanten is het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht op Belgische consumenten.